Pampagtuturong Tungkulin sa Interaksyong Pangklase ng mga Guro Ng Wika

Main Article Content

Maribel Z. Palazo Elvira G. Dines Dominga S. Tomas Myna B. Sison Ronda C. Batac-lao

Abstract

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang pampagtuturong tungkulin sa interaksyong pangklaseng ginagamit ng mga guro ng wika at masuri ang persepsyon ng mga mag-aaral sa mga ito ayon sa kani­lang unang wika at kolehiyong kinabibilangan.


Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, nanguna ang pagpapaunlad sa nilalaman sa mga pampagtuturong tungkulin; pangalawa ang pag­papadaloy; pangatlo, ang pag-uugnay at sumunod ang pagkokontrol, pagtutugon, pagbibigay ng positibo at negatibong pagpapahalaga.


Sa persepsyon ng mga mag-aaral ayon sa unang wika at kolehi­yong kinabibilangan, halos nagkaisa ang lahat na palaging ginagamit ng mga guro ng wika ang mga pampagtuturong tungkulin sa interaksyong pangklase.

Article Details

Section
Articles